Keynote Address, Hudson Institute, Washington DC

2 November 2019